Vi grundar en Hem och Skola-förening på dagis

1. Några föräldrar och/eller personalen tycker att det skulle vara bra med en föräldraförening på daghemmet. De beslutar att ...

2. ... sammankalla ett möte. I kallelsen står

 • tid och plats för mötet                                                                                                                              -
 • ärendet: Skall vi grunda en Hem och Skola-föräldraförening?

3. Vid mötet

 • utses en mötesordförande och en mötessekreterare. Sekreteraren skriver protokoll över de beslut som fattas.
 • redovisas för varför man vill bilda en förening och vilket slag av verksamhet föreningen skall ha
 • tillsätts en interimistisk styrelse.

4. Den interimistiska styrelsen

 • utser inom sig ordförande och sekreterare. Sekreteraren protokollför de beslut som fattas vid styrelsens möten.
 • gör upp förslag till stadgar för föreningen. I stadgarna ingår föreningens namn. Se modellstadgar och namnrekommendationer.
 • förbereder och sammankallar ett konstituerande möte. I kallelsen nämns de ärenden som skall tas till behandling.

5. Det konstituerande mötet

 • utser mötesordförande och mötessekreterare, som för protokoll vid mötet
 • utser protokolljusterare
 • fattar beslut om att bilda en förening
 • fastställer stadgarna som presenteras av den interimistiska styrelsen
 • fattar beslut om medlemsavgiftens storlek
 • väljer styrelse i enlighet med stadgarna
 • utser verksamhetsgranskare (tidigare kallad revisor)
 • besluter att göra anmälan om registrering av föreningen.
 • besluter om anhållan om medlemskap i Förbundet Hem och Skola i Finland. Se skild blankett. Anhållan kan inlämnas så snart anmälan om registrering skickats till Föreningsregistret.
 • diskuterar föreningens framtida verksamhet.

6. Kontakta gärna förbundets kansli ifall ni önskar ytterligare information.

Modellprotokoll

Läs mera om grundande av förening på Patent och registerstyrelsens.        

Också på Svenska studiecentralens förenings resursen finns det mycket information.

OBS! Behöver ni hjälp med att grunda en föräldraförening så kan ni kontakta kansliet. Vi ställer upp med information och stöd och kan också komma med på ett föräldramöte och berätta mera.

OBS!
Gemensam föräldraförening tillsammans med skolan

En skola och ett daghem kan också ha en gemensam föräldraförening. Läs mera här.