Konstituerande möte

MODELLPROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I LILLA DAGIS rf

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 13.9.201__ Lilla Dagis
Tid: 19.00-20.00.

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Gun Andersson, Johan Grönholm, Margareta Svensson och Carola Söderlund.

1 § Mötet öppnas
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 § Val
a) Till viceordförande valdes Carola Söderlund
b) Till kassör valdes Margareta Svensson (nyval).
c) Till sekreterare valdes Gun Andersson.

3 § Namntecknare

Beslöts att Sven Johansson tillsammans med Gun Andersson har rätt att teckna föreningens namn.

4 § Dispositionsrätt till föreningens konto
Föreningens kassör Margareta Svensson har rätt att använda föreningens konto Bank 2222- 2290.

5 § .....

6 § .....

7 § Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Underskrifter
SJ, ordförande GA, sekreterare
--------------------------------------------------------------------------------

STYRELSEMÖTE

MODELLPROTOKOLL
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA I LILLA DAGIS rf

STYRELSEMÖTE 19.1. 201_ i Lilla Dagis
Tid: 19.00-21.15

Närvarande: Sven Johansson (ordförande), Johan Grönholm, Margareta Svensson, Carola Söderlund och Gun Andersson (sekreterare).

1 § Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 § Mötets beslutförhet och föredragningslista
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkändes.

3 § Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 24.11. 201_ godkändes.

4 § Föreningens ekonomi - inkassering av medlemsavgifter
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är nu 748,30 euro. Inkassering av medlemsavgiften pågår. 

5 § Verksamhet under våren
Gun Andersson föreslog ett föräldramöte i mars under temat "Barn och digitala medier"
Leksaks- och bokbytardagen bestämdes till 9.4.

6 § Anmälningsärenden
Frukosten 13.1 för mor- och farföräldrar var mycket uppskattad

7 § Information från förbundet
Förbundets årsmöte hålls 15.3.201_ i Åbo. Beslöts att 2 representanter, Sven Johansson och Gun Andersson, deltar.

8 § Datum för följande möte
Beslöts att följande möte hålls i Lill Dagis tisdagen 6.2. kl 19.00.

9 § Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Underskrifter
ordförande sekreterare