Förmåner för gemensam föräldraförening på daghem och skola


Egen webbplats gratis

Föreningarna kan gratis öppna en egen webbplats i Hem och Skola-portalen. Nu erbjuds också som alternativ en enkel webbplats för bekymmersfri webbinfo.

Medlemsregister

Ett internetbaserat medlemsregister. Programmet som är gratis för våra medlemsföreningar.

Bokföringsprogram

Ett enkelt bokföringsprogram och manual. Programmet som är gratis för våra medlemsföreningar.

Brev till föreningarna

HoS-kansliet sänder ca fyra brev per år till medlemsföreningarna. Breven sänds till föreningens ordförande per post eller e-post.

Föreläsare

Förbundets föreläsare talar vid föräldramöten kring olika teman. Ifall er förening anlitar en av våra föreläsare så nämn i inbjudan att "Förbundet Hem och Skola i samarbete med Svenska studiecentralen arrangerar föreläsningen". Föreningar som är gemensam för daghem och skola kan be föreläsaren tänka på att föreläsningen skall kännas aktuell även för föräldrar med barn under skolåldern. Föreläsare kan väljas från skolans eller daghemmens lista över föreläsare.

Kurser och seminarier

Förbundet ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen. Se evenemangskalendern.

Rösträtt

Medlemsföreningarna kallas årligen till årsmöte:
Årsmötet hålls inom april och behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt verksamhetsplan och budget, medlemsavgiftens storlek för pågående år. Val av ordförande och styrelse hålls också på årsmötet.

Motions- och förslagsrätt

Förening har rätt att sända in motioner som behandlas på årsmötet. Medlemsföreningarna föreslår kandidater till posten som ordförande och styrelsemedlem.

Tidningen Hem & skola

Hem & skola är en informations- och debattidning, som innehåller aktuellt inom skolvärlden. Tidningen utkommer fyra gånger i året. Den distribueras till skolan för utdelning med elevpost. Tidningen riktar sig till föräldrar med barn i skolan och delas ut enbart åt skoleleverna.

Stipendier och bokpaket (samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd)

Förbundet har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring lägerskolstipendier och bokpaket. Föreningarna och de skolor de verkar i informeras om aktuella ansökningstider.
Stipendierna gäller bokpaket och lägerskolor för skolan.

Försäkringar

Förbundet har en gruppansvarsförsäkring för medlemföreningarna i Folksam Skadeförsäkring.Notera att föreningarna själva står för självriskandelen vid eventuella skadeersättningar.

Ibland kan en person som arbetar i föreningens regi agera slarvigt och föreningen kan bli ansvarig för skador som är en följd av detta. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som i föreningsverksamheten orsakas någon annan. För att försäkringen ska ersätta skadan krävs det att föreningen är ersättningsskyldig enligt gällande rätt. Det betyder att skadan är en följd av vållande, det vill säga av att du av oaktsamhet underlåtit att göra någonting som du borde ha gjort eller att du agerat oförsiktigt, som lett till skada.

Försäkringen omfattar jippon, läger, resor, kurser, mindre tävlingar och övriga evenemang som hör till medlemsföreningarnas normala verksamhet. Försäkringen ersätter både person- och sakskador upp till 510 000€.

Exempel på skada som kan ersättas:
Medlemsföreningen ordnar ett skoljippo, för vilket och ett festtält sätts upp. Tältet har dock satts upp slarvigt av medlemsföreningens representant, med påföljd att en järnbalk lossnar från tältets konstruktion och faller på en åskådares fot. Personskadan har orsakats genom oförsiktighet och föreningen konstateras ersättningsskyldig för skadan. Från försäkringen betalas ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, samt eventuellt bestående men.

Ifall ni har frågor om ansvarsförsäkringen kan ni kontakta Folksam Skadeförsäkrings landsomfattande Företagsservice per tfn 010 550 20 03 eller e-post foretagsforsakringar@folksam.fi.

 

 

Hem och Skola webbplats

Modell på hemsidan (dagis-versionen)

Användarvillkor för internettjänster

Här kan ordförande godkänna användarvillkoren

Här kan ni aktivera en ny webbsida

       

Här finns info om hur man jobbar med webbsidan