Förbundets föreläsare för föreningar i skolor

 

Våra föreläsare

 

Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare, förälder och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om hur man i familjen kan minska på en osund stress som gör vardagen mindre lustfylld och mera krampaktig. Annika bor i Österbotten.


Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i skolor i Svenskfinland. Hon har lett föräldramöten och utbildat skolpersonal kring temat. Anne föreläser i södra Finland


Katarina Alanko föreläser under rubrikerna "Utbildning för föräldrar om hbtiq-frågor". Katarinas övriga fristående rubriker är "Skolmotivation", "Positiv psykologi/pedagogik" och "Oroväckande skolfrånvaro". Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland. Katarina Alanko


Catarina Bärlund-Palm är klasslärare i Helsingfors. Hon talar om föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar för barnens språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Rubriken är En kvart om dagen. Catarina bor i södra Finland.


 

 

OBS hösten 2018! P.g.a. stor efterfrågan kommer vi att ansöka om tilläggsfinansiering och Ekvalita tar emot nya föräldraföreläsningar först då finansieringen klarnat.

Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier. En föreläsare från Ekvalita, antingen likabehandlingskonsult Malin Gustavsson eller någon från hennes team föreläser under en föräldrakväll om hur man som förälder tar upp samtalsämnen som våld, kön och sexualitet med sitt barn.

 


Siv Hartikainen är matematiklärare och verksam inom "Mattelandet". Hon berättar hur man som förälder kan väcka barnets intresse för matematik. Hennes rubrik är "Matematik i familjen". Se materialet med samma namn som finns att beställa. Hennes föreläsningar är ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Bild på Siv Hartikainen. Siv bor i södra Finland.


Anna Lena Karlsson-Finne, mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer Talar om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen under rubriker som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder och sätta gränser!”. Anna Lena bor i södra Finland.


Laura och Johan Lindbergs föreläsning är en vitaminspruta för föreningsverksamheten och riktar sig till föreningar som behöver en energikick. Laura Lindberg jobbar med Talent Development inom HR och är förälder till två tonårsdöttrar. Johan Lindberg är företagare och förälder till tre barn i skolåldern. De har båda varit aktiva i Hem och Skola på samtliga skolstadier och Laura har också medverkat i Förbundet Hem och Skolas styrelse. Deras föreläsning/workshop heter "Vi-anda eller Vi-andra". De delar med sig av sina erfarenheter, sparrar Hem och skola styrelser i att våga tänka i nya banor. Laura och Johan föreläser främst i Södra Finland. Laura Lindberg Johan Lindberg


Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Hennes rubriker är "Se mig - att tala med tonåringar", "Vardagsstress och dinosauriemornar", "Det var inte jag" - om att prata språkstimulerande med sina barn och Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse. Pia bor i Österbotten.


 

 

Micaela Romantschuk är förbundets verksamhetsledare. Hon föreläser om samverkan mellan hemmen och skolan.

 

 

 

 

 

 

Bild på Micaela Romantschuk, fotograf Mikael Nybacka.


Christoph Treier är coach och mental tränare för bl.a. toppidrottare. Nu erbjuder förbundet föräldraföreningar möjligheten att anlita honom för en föräldrakväll. Alternativa rubriker är:  Hur påverkas man av sin placering i syskonskaran? Att vara föräldrar – en av livets största utmaningar, Bakom kulisserna i motorsporten. Den sistnämnda riktar sig främst (men inte bara!) till motorsport intresserade pappor. Under föreläsningen kommer Treier in på betydelsen av självförtroende och självkänsla. Christoph Treier1, Christoph Treier2. Christoph bor i Österbotten

Maarit Westerén är förbundets informatör. Hon ställer gärna upp och berättar om Hem och Skolas verksamhet och t.ex. hur man grundar en Hem och Skola-förening. Bild på Maarit Westerén, fotograf Mikael Nybacka.

 

Kontaktuppgifter till föreläsarna fås från förbundet.
*******************************************************************************************************

Övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Kontakta dem för att få veta mera om pris m.m.

Fri från narkotika, Gunilla Grönlund - Den maktlösa kampen.
Gunilla är en helt vanlig trebarnsmamma. Det som skiljer henne från andra mammor är det som hände den där dagen, 11 februari 2007, när hennes mellanbarn Linda, då knappt 20 år, valde att ta sitt liv som en följd av ett långvarigt drogmissbruk.
I dag ägnar Gunilla Grönlund stora delar av sin fritid till att arbeta med drogförebyggande arbete inom föreningen Fri från narkotika på Åland och föreläser för unga och vuxna om hur familjen drabbas av ett missbruk och hur det är att förlora ett barn.
 I filmen ”Den maktlösa kampen” får vi följa familjens kamp mot missbruket, och ta del av hur ett missbruk påverkar dem som står bredvid. "Kontaktuppgifter : Mail: gunillag@aland.net tel: 0457-3428586

Lärum: Inklusion – vad betyder det?
Personer med funktionsnedsättning har rätt att få undervisning inom den allmänna undervisningen jämlikt med andra.Lärum erbjuder en föreläsning som förklarar tanken om inklusion och vad det idag betyder för skolor och andra inlärningsmiljöer. Inklusion är en gemensam sak för alla elever, lärare, personal och familjer i en skola. Vad är fördelarna med inklusion?  Hur kan du som förälder bidra till en inkluderande skola?
Mera information: Fredrika Nyqvist i Vasa, 050 360 21 68 eller www.larum.fi

Regnbågsankan - om sexuell mångfald
Fredrika Biström från Regnbågsankan rf föreläser och drar workshops om sexuell mångfald och könsuttryck. Föreläsningen kan innehålla basfakta om sexuell läggning och könsminoriteter, eller fördjupa sig i t.ex. vardagen i skolan eller i en viss yrkesgrupp. Regnbågsankan erbjuder också kombinerade skolbesök där elevgruppen får basfakta och höra en personlig berättelse. Läs mer om skolbesök och föreläsningar på Regnbågsankans hemsida https://www.regnbagsankan.fi/utbildning-skolbesok/

Erfarenhetstalare från föreningen Steg för steg
En erfarenhetstalare är en person med utvecklingsstörning som kan besöka skolor eller föreningar och hålla en presentation om sitt liv och sina erfarenheter av att ha en funktionsnedsättning. Många av våra erfarenhetstalare har upplevt mobbning under sin skoltid och kan prata om temat och sprida information om hur personer med funktionsnedsättning vill bli bemötta. En erfarenhetstalare kan hålla en presentation på 45 minuter skolklass eller en hem och skola-förening. En erfarenhetstalare passar även bra till en temadag eller till ett s.k. ”levande bibliotek”. Priset är 50 euro per uppdrag. Vi har erfarenhetstalare runt hela Svenskfinland. Mer information finns på vår hemsida: www.stegforsteg.fi

Ätstörningscentrum
Julia Backman och Ira Zetterborg är båda sjukskötare med flera års erfarenhet av ätstörningsvård på Ätstörningscentrum i Helsingfors. 

Tack vare ett pågående projekt i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan vi erbjuda kostnadsfria ätstörningsföreläsningar. 

Innehållet omfattar första varningstecken på en ätstörning, kort beskrivning av ätstörningarna och tips på hur man kan gå till väga om man misstänker att en familjemedlem lider av en ätstörning. Problem med ätande är vanligt förekommande bland både pojkar och flickor och det är därför viktigt att föräldrarna känner till tidiga tecken på ätstörningar. Ett snabbt ingripande hindrar nämligen ätstörningen från att förvärras. Tack vare projektet kan vi även erbjuda tre kostnadsfria besök hos en ätstörningsspecialist eller näringsterapeut. 

Besök oss gärna på Facebook (Syömishäiriökeskus)och på Ätstörningscentrums blogg (http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/)

Vi i klassen
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. erbjuder stöd för lärare och elever inom ramen för projektet Vi i klassen. Nu kan också föräldrar ta del av projektet genom att beställa en Vi i klassen-träff för föräldrar. Vill ni lära känna varandra bättre, skapa en god stämning, stärka föräldraskapet och förebygga våld och aggressivt beteende i era barns klasser? Träffen består av föreläsning, diskussion och praktiska övningar. Kontakta Eva Söderlund, eva.soderlund@bvif.fi, 050-564 29 20. 

Elevens rättigheter
På samma sätt som att vuxna har rättigheter har också barn rättigheter. Barnens rättigheter har  aktualiserats allt mer och mer. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinders juridiska ombud föreläser om grunderna för elevens rättigheter inom den grundläggande utbildningen utgående från materialet ”Elevens rättigheter i Finland,  som har utarbetats i samarbete med Hem & Skola.  Inom SAMS´ verksamhet Juridiskt ombud föreläser vi också om rättigheter för elever med funktionsnedsättning. Föreläsningen är avgiftsbelagd. För mera information kontakta: 050 443 0576,  www.samsnet.f

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
Rusmedelsförebyggande arbete bland barn och ungdomar, deras föräldrar och andra vuxna som finns med i de ungas vardag. Vi erbjuder olika rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande metoder som strävar efter att påverka både de ungas och de vuxnas attityder och kunskap kring rusmedel. Mera information fås per e-post: katarina.rehnstrom@ehyt.fi

Hur det är att vara synskadad
Förbundet Finlands Svenska Synskadade har ett nätverk med informatörer i hela Svenskfinland. Informationschef Tfn 09-6962 3013 eller e-post info(at)fss.fi

Finlandssvenska teckenspråkiga
Vill ni vet om mera om döva, teckenspråk och hur man använder teckenspråkstolk så kan ni kontakta Finlandssvenska teckenspråkiga www.dova.fi, e-post: info(at)dova.fi

Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik
erbjuder föreläsningar kring alkohol, tobak och narkotika. Vi konkretiserar med bl.a. Smokey- Sue (rökdocka) och autentisk röklunga. Dessutom erbjuds ett verklighetsbaserat case om en flicka som dog i överdos. På trafiksidan kan vi erbjuda förutom föreläsningar kring säkerhetsutrustning och trafikattityder även vältbil. Vältbilen vänds upp och ner och konkretiserar vikten av säkerhetsbältesanvändningen. Föreläsningarna anpassas enligt målgrupp från lågstadieelever till föräldrar.Föreläsningarna är avgiftsbelagda. Ta kontakt för offert, info@nykter.fi eller 06- 3180900.

Farfar i skolan
Uppgifter till kontaktpersoner hittas via Folkhälsan.

Lättläst för barn och unga
En lättläst bok har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild.Internationella undersökningar som PISA slår fast att allt fler elever är svaga läsare. Lättläst är ett sätt att träna upp läsförmågan. En del barn har också sådana lässvårigheter att lättlästa texter är deras enda möjlighet till läsning. LL-Center informerar om lättlästa böcker. Vi ställer gärna upp med bokbord och information i skolorna i samband med föräldrakvällar och liknande evenemang.
Kontakt: ll-center@fduv.fi, 09-434 236 27

 

Förbundets föreläsare för föräldraföreningar på dagis här

Förbundets medlems-föreningar har möjlighet att anlita en av förbundets föreläsare för en föräldrakväll för alla skolans/dagisets föräldrar en gång per läsår.

Gör såhär:

1) Välj vilket tema som intresserar er förening.

2) Kontakta hemochskola@
hemochskola.fi eller
09-565 77 70 och be om uppgifterna till föreläsaren

3) Var i kontakt med föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. OBS! Meddela förbundet vilket datumet blir så fort det klarnat.

4) Förbundet sköter reseersättningen och utbetalningen av arvodet direkt med föreläsaren.

5) Nämn i inbjudan att ni arrangerar föreläsningen i samband med Förbundet Hem och Skola. Modell för inbjudan som ni kan använda om ni vill.

- Trevlig föräldrakväll!