Lagtexter om samarbete

Lag om den grundlägga utbildningen (692/1998) I lagen föreskrivs om den grundläggande utbildningen och läroplikten, om förskoleundervisning, påbyggnadsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

 

Förordning om den grundläggande utbildningen (852/1998)
I förordningen som preciserar lagen bestäms bl.a. om undervisning och arbetstid, bedömning, rättsskydd samt tillstånd att ordna utbildning.
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980852


Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (1435/2001)
I förordningen bestäms om utbildningens allmänna riksomfattande mål och timfördelningen
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2001/20011435

 

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen bestäms bl.a. om utbildning, studier och språkkunskaper som krävs av rektorer och lärare samt ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986


Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
http://oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen

 

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen
Kvalitetskriterierna gör det möjligt att på ett praktiskt plan utvärdera hur de beslut som omfattar skolväsendet i ett kort respektive långt perspektiv inverkar på skolornas verksamhet.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm07.pdf?lang=sv


Handbok för lärare om samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan, 2008.
Att mötas i samtal Förbundet Hem och Skola

 

Klassföräldrapärm, Inspirationsmaterial om verksamhet på klassnivå
Material för klassföräldrapärm Förbundet Hem och Skola