Vad är samarbete?

Samarbetet mellan hem och skola regleras genom en mängd riksomfattande och lokala beslut som styr skolans verksamhet. På det nationella planet handlar det om lagar, förordningar och läroplansgrunder. På kommunal nivå handlar det om de kommunala och skolvisa läroplanerna.

Ett gott samarbete handlar till stora delar om att skapa ett förtroendefullt klimat mellan lärare och föräldrar. Tillit - helt enkelt. Forskaren Lars Erikson, vid Örebro universitet, har gjort en studie om hur lärare skapar en förtroendefull kontakt med föräldrar. Han säger att förtroendet mellan lärare och föräldrar skapas genom att läraren

1. Positionerar föräldern som en intresserad och ansvarstagande förälder.
2. Skapar rum för en öppen kommunikation mellan olika parter.
3. Placerar barnet i centrum.

Genom att signalera en genuin omsorg om barnet och att både tålmodigt och målmedvetet fokusera på elevens långsiktiga lärande i klassrummet och i skolan byggs ett förtroende mellan lärare och förälder. Man skulle kunna uttrycka det så att läraren och föräldern krokar arm på varsin sida om barnet.
Internationell forskning visar att föräldrars engagemang, deras förväntningar på sina barns skolarbete och förekomsten av ett ömsesidigt förtroende mellan skola och föräldrar är viktiga variabler för att barn och unga ska nå framgång i skolan.
Samarbetet mellan hem och skola sker på såväl kollektiv nivå som på individnivå. I de flesta skolor i Svenskfinland finns en föräldraförening, eller Hem och Skola förening, som de ofta kallas. De flesta föreningar är medlemmar i vårt förbund. På individnivå handlar det om kontakten mellan den enskilda familjen och skolan. Här har läraren huvudansvaret för att kommunikationen skall fungera.